އިނާޔަތް އެންމެންނަށް ލިބެން ފެށުމުން ބޭރުފައިސާ ގެ ޑިމާންޑަށް ވާނީ ކިހިނެއްް؟

ދައުލަތުން އެންމެންނަށް އިނާޔަތް ލިބެން ފެށުމުން ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ތިޔާގިވެ ވިޔަފާރި އިތުރުވާނެ ކަމަކީ ށައްކެތްވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ވިޔަފާރި އިތުރުވުމުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ދައުލަތަށް…

އަސާސީ އުޖޫރަ މިއީ އިގްތިސޯދުގަ ޕެޗް އެޅުމުގެ ވިސްނުން ބަދަލް ކުރާނެ ކަމެއް

ދައުލުަތުން ވަކި ވަކި ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ވަކި އިނާުުޔަތްތައް ދިނުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގަވެސް ގައުމުތަކުގަ ގެންގުޅޭ އުސޫލެކެވެ. އެކަމަކު އިގްތިސޯދީ އިލްމުވެރިން ބުރަވެލައްވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ…