އަސާސީ އުޖޫރަ މިއީ އިގްތިސޯދުގަ ޕެޗް އެޅުމުގެ ވިސްނުން ބަދަލް ކުރާނެ ކަމެއް

ދައުލުަތުން ވަކި ވަކި ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ވަކި އިނާުުޔަތްތައް ދިނުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގަވެސް ގައުމުތަކުގަ ގެންގުޅޭ އުސޫލެކެވެ. އެކަމަކު އިގްތިސޯދީ އިލްމުވެރިން ބުރަވެލައްވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ…

ބޭސިކް އިންކަމް މިއީ ދައުލަތުން ދެވޭ އިނާޔަތް ތަކުގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތް.

ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް އިނާޔަތް ދޭން ފެށުމަށް އާންމު ކޮށް ކިޔާ އުޅޭ ނަމަކީ ވެލްފެއާ ސްޓޭޓް މިއެވެ. މިކަން ފެށިގެން އައީ އިޖްތިމާއީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން…